Folkhälsans seniorboende och aktivt åldrande – BoAktiv-studien

BoAktiv-studien – Senaste studien från Folkhälsan om Seniorboende och aktivt åldrande:

Syftet med denna enkätstudie var att utreda sambanden mellan social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i seniorhus, samt dessa faktorers möjliga samband med hälsorelaterad livskvalitet och depressionssymptom. Syftet var också att framställa beskrivande information om hälsa och välbefinnande hos invånare i seniorhus. Målgruppen var självständigt boende i Folkhälsans senior hus.

Största delen av respondenterna var över 80 år gamla, kvinnor, svenskspråkiga och bodde ensamma. De mest aktiva seniorerna hade bättre hälsorelaterad livskvalitet samt mindre symptom av depression, och deltog mer i verksamheten i seniorhuset och hade en högre känsla av samhörighet. Respondenternas känsla av samhörighet korrelerade positivt med mental hälsa, vitalitet och energi nivå. Socialt deltagande hade ett positivt samband med mental hälsa.

På basis av resultaten kan man konstatera att det finns ett samband mellan aktivt åldrande, social gemenskap och socialt deltagande bland invånare i seniorhus. Det är viktigt att sträva till att öka möjligheterna till att vara aktiv och delaktig i seniorhus, vilket även kan öka känslan av samhörighet. Seniorhus har utmärkta möjligheter att mångsidigt stöda den äldres välmående.

Läs hela artikeln