Välkommen

Kristinagårdens Logga

 

Verksamheten vid Kristinagården upprätthålls av Folkhälsan Välfärd Ab medan Stiftelsen Trygga åldringsbostäder rf fungerar som fastighets ägare.

Vi är ett svenskspråkigt multiproffessionellt team av varma och glada vårdare. Vi trivs tillsammans och med det vi gör, vilket återspeglar sig hos klienterna.Personalen vid Kristinagården

Vårt team består av närvårdare, sjukskötare, läkare, en aktivitetsansvarig, gårdskarl, frisör, kökspersonal, städerskor samt regelbundna besök av fysioterapeut och fotvårdare. Tillsammans har vi en bred kompetens inom vården som innefattar människan som en helhet, hennes grundläggande behov, det medicinska, sociala och det psykiska.

Vi utbildar regelbundet vår personal och arbetar evidensbaserat för att ge den bästa möjliga servicen för våra klienter.

Vi har personal dygnet runt. Även nattetid kan således klienterna känna sig trygga. Varje rum har trygghetsalarm, som är inkluderat i boendekostnaden och som klienterna tryggt kan använda dag och natt.

Vi har ett eget kök som tillagar näringsrik och mångsidig kost av de bästa råvaror. Maten är mycket viktig för klienternas välbefinnande och hälsa. Kökspersonalen tar även hänsyn till specialdieter och önskemål. All mat görs på Kristinagården av vår egen kökspersonal och serveras i vår vackra matsal, som stående bord.

På vårt veckoprogram finns aktiviteter som stolgymnastik, musikstunder, handarbete, frågesport, Bingo, sällskapsspel och diskussionsgrupper. Förutom det idkar vi olika hobbyverksamheter enligt intresse.

Kristinagården besöks regelbundet av församlingens diakonissa och andaktstunder ordnas en gång i månaden.

Samfundet Folkhälsan grundades 1921 med målsättningen att främja den finlandssvenska befolkningens hälsa och vår verksamhetsidé är densamma ännu i dag, formulerad i den s.k. ändamålsparagrafen från år 1921 (§ 1 i Samfundet Folkhälsans stadgar): ”Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt inverka på denna.”

Folkhälsan Välfärd äldreomsorg har som mål att överträffa användarkundens förväntningar. Detta gör vi genom att erbjuda service och omsorg vilken utgår från människans frisk-resurser, livsstil och önskemål. Vår tankeram är en hälsofrämjande verksamhet där målsättningen är att erbjuda de äldre en möjlighet till en meningsfull tillvaro i en vardag som är hanterbar. Att beakta de anhöriga är en självklar, men uttalad, del av vårt förhållningssätt. Folkhälsans Förbund och Forskning är våra naturliga samarbetspartners för en hälsofrämjande äldreomsorg. Våra mätare för hur vi uppfyllt användarkundens förväntningar är RAI, TAK och responsuppföljning.

För att svara mot kundens förväntningar uppfyller vår äldreomsorg de krav övervakningsmyndigheterna ställer. Hur vi uppnått dessa målsättningar mäter vi genom responsen från de årliga auditeringarna övervakningsmyndigheterna ålagt kommunerna. De centrala processerna beskrivs i handboken för äldreomsorg. Enheterna arbetar med sina egna processer under året med RAI som mätinstrument. För att uppnå förbättrade resultat används den senaste samlade kunskapen. För att nå målsättning med klara processer har äldreomsorgen riskhanteringsplan för de största riskerna, befattningsbeskrivningar för de olika yrkesgrupperna samt en beskrivning över informationsprocessen.

Äldreomsorgens målsättning är att ha en personal som orkar, kan och vill arbeta mot målsättningen. Vi vill erbjuda en möjlighet att göra ett gott arbete genom att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt och genom att arbetsuppgifterna är hanterbara. För att nå detta arbetar ledarskapet salutogent, vilket innebär att vi ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och belastningsbalans, samt en effektiv feed-back.

Folkhälsans gemensamma värdegrund Komptens, Engagemang och Omsorg ligger till grund för äldreomsorgens verksamhetsprinciper. Samt Kristinagårdens specifika värderingar: Respekt, Flexibilitet, Kvalitet, Humor och pålitlighet.

Folkhälsan erbjuder en äldreomsorg där människan lever i ett meningsfullt samanhang i enlighet med sin livsstil. Verksamheten konkretiseras i de individuella vårdplanerna där friskhetsfaktorerna är byggstenarna för att göra vardagen meningsfull även på ett grupphem. Vi följer upp hur vi lyckats hjälp av olika mätare (RAI, TAK, Respons). Vår målsättning är att ha medarbetare som kan (kompetens), vill (engagemang) och orkar (motivation) arbete i enlighet med äldreomsorgens vision och målsättningarna för enheten som årligen konkretiseras i verksamhetsplanerna.

Kunderna erbjuds service, vård och omsorg som utgår från deras unika resurser, livsstil och behov. Varje pensionär har möjlighet att berätta och skriva ner sin livshistoria i form av livsberättelse vid ankomsten till enheten tillsammans med anhöriga, om så önskas, samt den egna vårdaren. RAI-benchmarkingen är vårt viktigaste instrument för enhetens verksamhetsutveckling. Utgående från resultatet av de 29 kvalitetsindikatorerna väljer vi utvecklingsområden som konkretiseras i verksamhetsplanerna i mål, mätetal och tidtabell.

Servicen grundar sig på ett hälsofrämjande arbetssätt vilket innebär att vi all vår verksamhet utgår från de individuella resurserna och arbetar för att de äldre skall känna att de hanterar sin vardag, är delaktiga i sitt eget liv och upplever att livet är meningsfullt. Handboken för äldreomsorgen är vårt konkreta redskap för ett kvalitativt arbete.